POMATTO ERALDO
CORSO RE UMBERTO 97
TORINO
335/6097889