SCARSELLA GIANNI
C.SO SALVEMINI 34
TORINO TO
011 7805149 347 4471735